NV.B4-1 – Trường Đại Học KHXH&NV

E5aWKvqsQhHIOXv2j6iKI-l5

NV.B4-1 – Trường Đại Học KHXH&NV

Chủ Đầu Tư: Trường Đại Học KHXH&NV
Hạng Mục: Tủ Điện Hạ Thế và Thang Máng Cáp
Vị trí: Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Loại dự án: Tòa nhà
Năm: 2021

Chia sẻ bài viết: